zde se nacházíte:
Úvod > Produkty a služby > Diagnostická měření

Diagnostická a speciální měření

Diagnostická a speciální měření

Diagnostická měření slouží k posouzení chování nových nebo provozovaných hydroenergetických strojů a jejich příslušenství. Mohou včas odhalit začínající nebo již probíhající procesy vedoucí ke snížení ekonomiky provozu stroje, případně až k jeho poruše. Výsledkem měření pak může být například optimalizace provozu stroje (vazba mezi rozvaděčovým a oběžným kolem u Kaplanových turbín) nebo navržení optimálního pracovního rozsahu stroje (provozní diagram), případně doporučení provozovateli uskutečnit revizi dané části zařízení.

Diagnostická měření mohou být prováděna samostatně nebo jako součást komplexnějších měření např. při: optimalizaci provozu strojů, uvádění strojů do provozu, garančním a ověřovacím měření, chování strojů při zkouškách typu „black start“, rozšíření regulačního rozsahu, ...

Měření vibrací:

 • měření relativních (hřídelových) i absolutních vibrací strojů, srovnání stávajícího stavu vzhledem k požadovaným hodnotám,
 • dokumentace stavu po uvedení do provozu a pravidelné sledování chování stroje,
 • analýza signálů pro zjištění příčin zvýšených vibrací.

Měření tlakových pulsací:

 • snímání tlakových pulsací v hydraulickém obvodu stroje v různých pracovních režimech,
 • analýza pulsací, hledání budicích signálů vibrací a hluku.

Měření hluku:

 • měření hluku z hlediska hygienických předpisů,
 • měření akustických výkonů strojů (turbíny, generátory, čerpací agregáty, ...).

Měření kavitace (relativní měření):

 • stanovení kavitačních pásem,
 • určení bezpečných provozních oblastí stroje.

Měření tlakových ztrát potrubí:

 • změření aktuálních ztrát v přivaděčích a jejich srovnání s teoretickými ztrátami,
 • podklad pro rozhodnutí provozovatele např. o energetickém využití potrubí nebo o vyčištění přivaděče.

Měření pasivních odporů/přestavných síl:

 • pro klapky, lopaty oběžných kol Kaplanových turbíny, ...,
 • měření na dílnách zhotovitele (vlastní siloměr) nebo na díle pomocí měření tlaků na servomotoru příslušného akčního orgánu,
 • dokumentace stavu před/při uvedení do provozu a pro případné srovnání se stavem po zvolené době provozu,
 • může včas odhalit zvyšování tření (přidírání) v čepech a zamezit tak zadření pohyblivého elementu.

Měření průsaků:

 • zejména průsaky vody přes zavřené rozvaděče a jehly turbín,
 • posouzení splnění garantované hodnoty,
 • kontrola stavu těsnosti rozvaděčů po zvolené době provozu,
 • může jednoduše odhalit zhoršený stav regulačních orgánů turbíny (pootočení lopatek rozvaděčů v čepech, poškození jejich těsnění, atd.) s negativním dopadem na ekonomiku provozu,
 • eventuální podklad pro navazující měření (průtok Gibsonovou metodou).

Ostatní diagnostická měření:

 • stanovení regulační práce servomotorů,
 • kalorimetrické měření ztrát generátorů a převodovek,
 • měření průtoku kapalin a vzdušin vybranými částmi technologie (chladicí voda, mazací olej, chladicí vzduch, ...),
 • měření poloh a zdvihů strojních částí (servomotorů, hradidlových tabulí, lopat, klapek, axiální posuv hřídelů, ...),
 • vypínací zkoušky čerpadel - měření rázů v potrubí,
 • chování strojů a průběh významných veličin při zkouškách typu „black start“, rozšíření regulačního rozsahu, ... ,
 • periodická měření provozního stavu turbín a čerpadel,
 • stanovení přínosů (technických a ekonomických) úprav strojů (po výměně dílčích částí stroje, po aplikací speciálních prostředků na stroj, ...).

 

 

Reference

2019

Fortum Generation AB - Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko)

Vodní elektrárna Gammelänge (Švédsko) - zkoušky při uvádění Kaplanovy turbíny do provozu
2018

ČEZ, a.s. - Vodní elektrárna Lipno 1

Garanční měření řídicího systému TG1 a TG2 na vodní elektrárně Lipno 1
2013 - 2018

ČEZ, a.s. - Vodní elektrárna Orlík

Certifikační měření podpůrné služeby schopnost startu ze tmy na vodní elektrárně Orlík